Ackrediterad verifiering

Ackrediterad verifiering är en oberoende granskning av tredje part. Granskningen avser verksamhetens egendeklaration av sitt ledningssystem.

Varför certifiering och verifiering?
Ackreditering

Den svenska myndigheten Swedac är ansvarig för att ackreditera organisationer för ordningar / standards. En ackrediterad organisation betecknas Nationellt verifieringsorgan. Ett nationellt verifieringsorgan har rätt att utse verifierare (revisorer) som verifierar (certifierar) verksamheter för efterlevnad av ordning / standard. KVO AB är ackrediterade av Swedac med ackrediteringsnummer 10603.

Verifiering av ledningssystem

En verifiering av ert ledningssystem för KVO11:9 visar att verksamheten arbetar aktivt med att förbättra patientsäkerhet, kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och minska miljöpåverkan. Detta syftar ytterst till att patienten får en adekvat, säker och god vård.

Förbättring och lagefterlevnad

KVO11:9 innehåller specifika krav på ert kvalitetsledningssystem som förbättrar er förmåga att kontinuerligt skapa bra hälso- och sjukvård. En bra hälso- och sjukvård ska uppfylla patienters, anhörigas och övriga intressenters krav samt lagstadgade krav. En verifiering intygar lagefterlevnad och att ni arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete.

Hur går en verifiering till enligt KVO11:9

Verksamheten beställer en verifiering av KVO AB.

Verifieringen utgår från verksamhetens ledningssystem. En verifiering ska bekräfta att verksamheten efterlever de krav som finns i KVO11:9. KVO11:9 utgår från lagkrav och etablerade arbetssätt för strukturerat kvalitetsarbete. KVO11:9 tar också hänsyn till krav från huvudmän, branschorganisationer mm.

Verksamheten skriver en egendeklaration enligt KVO11:9

Egendeklarationen omfattar svar på ett hundratal frågor som utgår från kraven i KVO11:9. Dessa frågor finns i dokumentet KVO11:9 Verifiering – Egendeklaration. Frågorna är konkreta och det finns förtydligande om man behöver ytterligare vägledning. Det finns även verktygsstöd för att svara på frågorna, från 3:e parts leverantörer. (Verifieringskommittén undersöker hur ett verktygsstöd kan inkluderas i ordningen och bidra till att förbättra den oberoende granskningen.)

Verifiering (revision)

Revisorn (verifieraren) gör en verifiering av att svaren på era frågor stämmer överens med hur verksamheten fungerar. Verifieraren kommer att intervjua ledningen för verksamheten, medarbetare, huvudmän och andra som arbetar efter ordningen eller som ställer krav på ordningen

Godkänd verifiering

Efter en godkänd verifiering utfärdar KVO AB ett certifikat som intygar att verksamheten genomfört verifieringen och nått upp till alla kraven. Certifikatet är digitalt och kan enkelt delas på er hemsida, i email eller på social media. Det är enkelt för alla intressenter att se att verksamheten arbetar enligt kraven i KVO11:9 och följer de lagar och krav som refereras till.